၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )

၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )
၁၀၇လမ်းဆိုင်ခွဲ ( မန္တလေး )

Address

၁၀၇လမ်း ၊ ၆၉ လမ်းနှင့် လမ်း ၇၀  ကြား ၊ New ocean အနီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မန္တလေးမြို့ ။

Open Times

9:00 AM to 20:00 PM