ကျိုက်ဝိုင်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )

ကျိုက်ဝိုင်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
ကျိုက်ဝိုင်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
ကျိုက်ဝိုင်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )
ကျိုက်ဝိုင်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် )

Address

ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး (ရဲရန်အာင်မှတ်တိုင်နား)၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Phone Number

09966190720

Open Times

09:00 - 20:00

ကျိုက်ဝိုင်း ဆိုင်ခွဲ ( ရန်ကုန် ) မှာရှိသည့် designer များ